RODO - Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Powiadomienie o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod@gzkdabrowka.pl, nr tel:504976690

Klauzula Informacyjna RODO

Załącznik Nr 4 do Polityki ochrony danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Zakładzie Komunalnym jest możliwy przez e-mail: iodgzk@vp.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane, w związku z realizacją zadań statutowych. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest:
  1. realizacja zamówień – świadczenie usług, sprzedaż materiałów,
  2. kontaktowanie się w celach związanych ze sprzedażą/świadczeniem usług,
  3. udokumentowanie sprzedaży oraz dostarczanie dokumentacji do nabywcy/odbiorcy,
  4. ewidencja księgowa dokumentów sprzedaży/świadczenie usług,
  5. obsługa po transakcyjna sprzedaży (np. reklamacje),
  6. monitorowanie stanu należności i dochodzenia zabezpieczeń oraz roszczeń.
 4. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. prawnikom upoważnionym i współpracującym z Administratorem Danych;
  2. Rejestrowi Dłużników, o ile będą przesłanki;
  3. firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. rozpatrywania wniosku,
  2. świadczenia sprzedaży/usług objętych umową,
  3. wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do między innymi: rozpatrzenia wniosku, zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dokonania rozpatrzenia wniosku, sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwienie zawarcia głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych i ma na celu obsługę po transakcyjną sprzedaży, dochodzenia roszczeń i zabezpieczeń związanych z główną umową sprzedaży/świadczeniem usług.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych)

RODO: obowiązek INFORMACYJNY w zakresie monitoringu wizyjnego

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz (dalej jako GZK);
 2. we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: k.kostrzewa@kancelariasbc.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie monitoringu na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w zw. z art. 222 kodeksu pracy. Monitoring służą wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia; nagrań z monitoringu nie udostępnia się innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 4. nagrania monitoringu są przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, po tym czasie są napisywane;
 5. odbiorcą nagrań mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 9. decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.