RODO - Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Powiadomienie o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD)

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.
Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski
Dane do kontaktu : iod@gzkdabrowka.pl, nr tel:504976690

Ogólna klauzula Informacyjna RODO

Stosując się do art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz, dalej zwany „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl / iod@gzkdabrowka.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych i zadań publicznych ciążących na Administratorze wyszczególnionych w naszym statucie, m.in. są to zadania z zakresu: administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy Zgierz; dostarczania ciepła do administrowanych lokali; zbiorowego zaopatrzenia w wodę; zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków; utrzymanie urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków; eksploatacji, konserwacji, remontów bieżących i modernizacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych; wywozu nieczystości stałych; bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym zimowego utrzymania dróg;
   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych; ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej; ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych; uchwałą nr XI/90/99 Rady Gminy Zgierz z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie połączenia zakładów budżetowych Gminy Zgierz i utworzenia w ich miejsce Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej k/Zgierza; uchwałą nr III/18/10 Rady Gminy Zgierz z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej; ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz innymi właściwymi aktami prawnymi;
  2. w celach związanych z zawarciem/realizacją umowy dotyczącej świadczonych przez nas usług lub z naszymi kontrahentami, zgodnie z zasadą, która stanowi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem (art. 6 ust.1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą); a także w celach potransakcyjnych (reklamacyjnych itp.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO;
  3. Utworzenia i utrzymania konta elektronicznej obsługi klienta, a tym samym ułatwienia obsługi i komunikacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. jeżeli zwrócisz się do nas ze skargą, wnioskiem lub jakąkolwiek inną korespondencją będziemy wówczas przetwarzać Twoje dane osobowe na gruncie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przesłanka ta będzie miała zastosowanie także wówczas, kiedy zwrócisz się do nas z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej;
  5. kontaktowych poprzez adres e-mail, numer telefonu. Wyjaśniamy, iż co do zasady podanie danych dodatkowych („nieobowiązkowych”) może być to np. adres e-mail czy numer telefonu odbywa się na podstawie państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych we wniosku stanowi Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie przez administratora.
  6. monitorowania zaległości; dochodzenia/obrony przed roszczeniami; dowodowych (wykazania istnienia faktów w razie potrzeby); zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. wypełniania innych obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, m.in. związanych z rachunkowością podatkami itp. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  8. archiwalnych – po ustaniu celu pierwotnego, kontrolnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Informacja o odbiorcach danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów;
  3. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. obsługa prawna; Rejestr Dłużników, o ile będą przesłanki.
 5. 2. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane Przetwarzamy dane osobowe, przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa oraz określony w naszych przepisach wewnętrznych (tzw. instrukcja kancelaryjna):
  1. np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to maksymalnie okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  2. jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń;
  3. jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody lub do momentu realizacji celu, w którym zgoda została odebrana.
 6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO;
  7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (ale tylko w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałym zakresie jest to dobrowolne, jednak w określnych sytuacjach konieczne do realizacji celu przetwarzania, np. w celu zawarcia umowy podanie danych jest warunkiem jej zawarcia i realizacji. Niepodanie danych może uniemożliwić realizację określonych celów np. realizacji zadań statutowych, zawarcie umowy.
Tutaj dowiesz się więcej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku gdy:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

Klauzula Informacyjna RODO w zakresie monitoringu wizyjnego

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz (dalej jako GZK);
 2. we wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl / iod@gzkdabrowka.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie monitoringu na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO w zw. z art. 222 kodeksu pracy. Monitoring służą wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia; nagrań z monitoringu nie udostępnia się innym podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 4. nagrania monitoringu są przechowywane przez okres 14 dni od dnia nagrania, po tym czasie są nadpisywane;
 5. odbiorcą nagrań mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 9. decyzje podejmowane wobec Twoich danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.