Deklaracja dostępności - Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Deklaracja dostępności Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej

Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Komunalnego z/s w Dąbrówce Wielkiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty dostarczone przez podmioty trzecie w formie zeskanowanych dokumentów przekonwertowanych do formatu PDF co uniemożliwia odczytanie ich przez czytniki.
 • część dokumentacji przetargowej udostępniania jest w formie zeskanowanych dokumentów przekonwertowanych do formatu PDF co uniemożliwia odczytanie ich przez czytniki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Pietrzak.
 • E-mail: dostepnosc@gzkdabrowka.pl
 • Telefon: 693-916-119

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego
 • Adres: Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej
  Dąbrówka Wielka, ul. Kościelna 6/8
  95-100 Zgierz
 • E-mail: biuro@gzkdabrowka.pl
 • Telefon: 42 717-80-76

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Zakład Komunalny, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Dąbrówka Wielka.

Biuro podawcze znajduje się w wejściu po lewej stronie budynku.
Do budynku prowadzi wejście od strony parkingu.
Biuro obsługi klienta znajduje się zaraz za wejściem po prawej stronie.
Biuro Gminnego Zakładu Komunalnego jest budynkiem parterowym umożliwiającym dostęp dla osób na wózkach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących