O nas - Gminny Zakład Komunalny z/s w Dąbrówce Wielkiej

Jesteśmy Gminnym Zakładem Komunalnym z siedzibą w Dąbrówce Wielkiej, powołanym jako samorządowy zakład budżetowy Uchwałą nr XI/90/99 Rady Gminy Zgierz.

Działamy w oparciu o:

 1. ustawę o samorządzie gminnym,
 2. ustawę o finansach publicznych,
 3. statut,
 4. regulamin organizacyjny,
 5. roczny plan finansowo-rzeczowy obejmujący przychody, koszty i środki obrotowe.

Swoim działaniem obejmujemy teren gminy Zgierz, w zakresie:

 • administrowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi znajdującymi się w budynkach będących własnością gminy Zgierz,
 • dostarczania ciepła do administrowanych lokali,
 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, utrzymania urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków,
 • eksploatacji, konserwacji, remontów bieżących i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonywania usług w zakresie podłączeń odbiorców do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wydawania ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • lokalnego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół,
 • przewozów dzieci niepełnosprawnych,
 • obsługi transportowej jednostek gminnych,
 • bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych,
 • wykonywania usług inwestycyjnych związanych z budową,
 • rozbudową, modernizacją wodociągów,
 • odpłatnego wykonywania usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu,
 • wykonywania odpłatnie innych zadań zleconych przez gminę.